• Evil Eye Gothic Window NecklaceEvil Eye Gothic Window Necklace
  • Triskelion Gothic Window NecklaceTriskelion Gothic Window Necklace
  • Small Trefoil Window NecklaceSmall Trefoil Window Necklace
  • Small Triskelion Window NecklaceSmall Triskelion Window Necklace
  • Triskelion Window Opal NecklaceTriskelion Window Opal Necklace